Házirend

GNM SZÍNITANODA EGYESÜLET

MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

 

HÁZIREND
A GNM „SZÍNITANODA” EGYESÜLET MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

                                        

Készítette:                                                           Jóváhagyta:

Kovács Gábor Dénes igazgató                 Gór Nagy Mária fenntartó

 

 

 

 

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. A GNM Színitanoda Egyesület Művészeti Szakközépiskola (továbbiakban: Színitanoda) házirendje az iskolai életrendet leíró, annak működését szabályozó dokumentum, a Színitanoda valamennyi oktatójára, és növendékére vonatkozik. A Házirend az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete, célja, hogy segítse az iskolai működés és a színpadi szakmai gyakorlati tevékenység összehangolását, az oktatás, a vizsgaelőadások és a színpadi produkciók magas szintű megvalósítását.

 

 1. A Színitanoda növendékei az évnyitót követő iskolagyűlésen ismerhetik meg a Házirend szövegében megfogalmazott szabályrendszert, amelyet - az esetleges kiegészítéseket, módosításokat követően – magukra nézve kötelező jelleggel elfogadnak.

 

 1. A Színitanoda oktatóinak kötelezettségeit munkaszerződésük, munkaköri leírásuk, és más kollektív szabályok (pl.: SZMSZ) rögzítik.

 

 1. A növendékek diák képviselőiken keresztül élhetnek jogukkal, hogy betekintést nyerjenek a Színitanoda működéséhez kapcsolódó dokumentumok közül azokba, amelyekre nem terjed ki a személyiségi jogok védelme.

 

 1. A Színitanoda alapvető elvárása, hogy a növendékek legjobb képességeiknek, adottságaiknak megfelelően, önmaguk, és növendéktársaik iránti felelősséggel (mindenfajta tudatmódosító szer alkalmazásától, ill. alkohol fogyasztásától mentesen) vegyenek részt a tanítási órákon, foglalkozásokon valamint a színpadi szakmai gyakorlatokon. Magatartásukkal nem zavarhatják ill. gátolhatják a Színitanoda alaptevékenységét, az oktatást. Ezen alapszabály, ill. a házirendben foglaltak megsértése fegyelmező, vagy fegyelmi intézkedést vonhat maga után, amelyek fokozatai, és formái a következők:

 

         a; szaktanári figyelmeztetés,

         b; a tanítási órán való részvétel felfüggesztése,    

            igazolatlan mulasztás,

         c; igazgatói figyelmeztetés,

         d; igazgatói megrovás

         d; eltiltás a tanév folytatásától,

         e; kizárás a Színitanodából.

 

Utóbbi két esetben az igazgató a DÖK véleményének ismeretében, a fegyelmi eljárás kívánalmainak megfelelően, dönt.

 

 1. A Színitanoda növendékeinek kulturált, udvarias, segítőkész magatartással szükséges betartaniuk a társadalmi együttélés szabályait az oktatás bármely helyszínén és foglalkozásán, sikeresen kell törekedniük az intézmény méltó képviseletére.
 2. Valamennyi növendék köteles bejelenteni a Színitanoda titkárságán saját és szülei elérhetőségét, személyi adatait, valamint az azokban bekövetkezett változást a tanév első hetében.

 

 1. Tanulói jogok

    

Minden növendéknek joga, hogy:

 1. Adottságainak, képességeinek megfelelő színvonalú képzésben és oktatásban részesüljön,
 2. Személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak a számára,
 3. Tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,
 4. Képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában,
 5. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen az iskolai munkára vonatkozóan.
 6. Véleményalkotását az iskolavezetés felé írásban, valamint a DÖK képviseleten keresztül kezdeményezett tanulócsoportonként, osztályonként rendezett megbeszéléseken, ill. iskolagyűlésen gyakorolhatja.

 

III. Az oktatás színhelyei és eszközei

 

 1. Az eredményes munkához szükséges, a szakmai képzés hatályos szakmai és vizsgakövetelményeiben valamint kerettantervében előírt feltételeket, az oktatáshoz szükséges tantermeket, valamint eszközöket a Színitanoda fenntartója, a GNM Színitanoda Egyesület biztosítja. Ezeket valamennyi növendék jogosult iskolai célokra rendeltetésszerűen igénybe venni, használatukért felelősséggel tartozik.

 

 1. Az oktatás az iskola székhelyén (1084 Budapest, Német u. 14.), a fenntartó által bérelt, valamint egyéb kijelölt helyszíneken, tantermekben és játszóhelyeken folyhat. Az oktatáshoz szükséges technikai eszközök (magno, TV, video, projektor, laptop) alkalmazását a szaktanáron túl a növendék is kezdeményezheti, rendeltetésszerű használatukért felelősséggel tartozik.

 

 1. A helyiségek használati rendjét, a Színitanoda mindennapi működését az Óra- és próbarend írja le. Az aktuális heti munkarend az előző hét pénteki napján 12 óráig kerül publikálásra, kifüggesztésre, ill. elektronikus továbbításra a DÖK képviselők felé. Az Óra és próbatáblát a növendékek kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni.

 

 1. A tanulmányi időn túl önálló próba-lehetőség joga is megilleti a növendékeket 18 és 21 óra között. A próbabeosztást a növendékek készítik el, (Önálló próbabeosztás) a termek és eszközök rendeltetésszerű használatáért, az iskola zárásáért felelősséggel tartoznak. 21 óra utáni önálló próbákra kizárólag igazgatói engedéllyel kerülhet sor.

 

 1. A gyakorlati vizsgákhoz, színpadi szakmai gyakorlathoz szükséges eszközökre, kellékekre, jelmezekre vonatkozóan a növendékek felelősséggel tartoznak.

 

 1. A növendékek kötelessége, hogy kíméljék az iskola valamint a szakmai gyakorlatot biztosító intézmény felszerelését, az észlelt rongálást, károkozást haladéktalanul jelenteni a titkárságon. Az oktatási helységekkel és eszközökkel kapcsolatos gondatlan károkozás esetén a kárérték 50%-át, szándékos károkozás esetén teljes összegét köteles megtéríteni a növendék. A növendékek egyéni befizetéssel (2000 Ft/fő) kárrendezési alapot hoznak létre, a személyhez nem köthető károk rendezésére. Az alap kiadásainak elszámolására, a maradvány visszafizetésére év végén kerül sor.

 

 1. A növendékek kötelesek rendben és tisztaságban tartani az iskola székhelyét, – egyéni beosztás alapján – résztvesznek annak takarításában hétköznapokon 7.30 - 8.30 valamint pénteken az iskola zárását megelőzően (Takarítási beosztás).

 

 1. A növendékek félévenként 1 tisztasági csomaggal hozzájárulnak a tisztitó szerek és higéniés felszerelések biztosításához.

 

 

 1. A növendékek csak tanulmányi munkájukhoz szükséges eszközöket vihetnek az intézmény épületébe, felszereléseik tárolására zárható szekrényt vehetnek igénybe.

 

 1. A színpadi szakmai gyakorlat során a növendékek kötelesek az általános ill. a sajátos tisztasági, munkavédelmi, viselkedési szabályokat betartani Utóbbiakról a gyakorlat vezetőjétől kapnak tájékoztatást.

 

 1. A növendékek megjelenésének gondozottságot és kultúrált életvitelt kell tükröznie. Az iskolában, valamint az iskolai programokon, foglalkozásokon nem lehet szélsőséges irányzatokat kifejező ruházatban megjelenni, valamint ezen irányzatok jelvényét viselni.

 

 1. A növendék kötelessége, hogy a baleseti, tűzvédelmi és bombariadó esetén követendő rendszabályok alapján az azokban meghatározottak szerint járjon el.

 

 1. A nem dohányzók védelméről szóló törvény értelmében az iskolában és annak tíz méteres körzetében tilos a dohányzás. Ezen rendelkezés megszegése fegyelmi intézkedést és pénzbüntetést vonhat maga után.

 

 1. Közterületen történő dohányzás esetén a növendékeknek be kell tartaniuk a közfelügyelet ide vonatkozó szabályait.

 

 

 

 

 

 1. A tanítási órák rendje

 

 1. Az oktatás valamint a színpadi szakmai gyakorlat ideje hétköznapokon 8 órától 18 óráig terjed, az ettől eltérő időpontokat az óra és próbarend tartalmazza.

 

 1. A tanév rendjét, a vizsgaidőszakok és a tanítási szünetek megjelölésével az igazgató – a hatályos rendeletek alapján - egyezteti a tantestülettel a tanév elején, és erről tájékoztatja a növendékeket.

 

 1. A növendékek időbeosztását alakító órarendi változást legalább 1 nappal előbb a Színitanoda titkárságának, tudatnia kell az érintettekkel. (Óra és próbatábla.)

 

 1. A színpadi szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan műsorra kerülő előadások résztvevőit - az Óra és próbatáblán elhelyezett - Produkciós lap

 

 

 1. Mulasztások és igazolásuk

 

 1. Az oktatás kötelező foglalkozásairól kizárólag az érintett szaktanár, és az igazgató engedélyével lehet távolmaradni, amelyet jelezni kell az iskola titkárságán.

 

 1. A tanrendi foglalkozásokat érintő, mulasztással járó színpadi, filmes, egyéb szakmai szereplést a Színitanoda növendékei kizárólag az igazgató engedélyével vállalhatnak.

 

 1. Előrelátható mulasztással kapcsolatban a növendék igazgatói engedélyt köteles kérni, s köteles azt a titkárságon bejelenteni. Ennek elmaradása esetén a hiányzás igazolatlannak minősül. Az eltávozást, az igazgató indokolt esetben – a Színitanoda üzemmenetének biztosítása érdekében - megtilthatja.

 

 1. Előre nem látható hiányzásról (betegség, egyéb akadályoztatás) a mulasztás első napján 12 óráig, színpadi szakmai gyakorlat esetén legkésőbb a kezdést megelőzően 1 órával, az iskola titkárságát értesíteni kell. A hiányzást a megjelenés napján, de legkésőbb 5 napon belül (orvosi igazolással) szükséges igazolni.

 

 1. A tanítási órára késve (a megkezdés után 10 percen túl) érkezők nem zavarhatják meg a foglalkozást. A mulasztás igazolhatóságáról a szaktanár dönt.

 

 1. A szaktanár megjelenésére, egyéb jelzés ill. tájékoztatás hiányában 20 percet kötelesek várakozni a növendékek.

 

 1. A tanév során a növendék igazolt mulasztása nem haladhatja meg a tantestület által megengedhetőnek ítélt mértéket. Ha a növendék hiányzásából fakadó szakmai lemaradását a tantestület behozhatatlannak ítéli, tanulói jogviszonya megszűnik, ill. év ismétlésre kötelezhető.

 

 1. Amennyiben a színházi szakmai gyakorlat során a növendék igazolatlan hiányzása miatt az előadás meghiusul, a növendék köteles viselni a felmerülő költségeket.

 

 1. A növendék igazolatlan mulasztásai fegyelmi eljárást vonnak maguk után az alábbiak szerint:
  1. 10 óra igazolatlan mulasztás esetén a Színitanoda figyelmezteti a növendéket, értesíti a szülőt, esetlegesen a kollégiumot.
  2. 20 óra igazolatlan mulasztás esetén a tantestület érintett tanárainak bevonásával az iskola vezetése dönt a növendék tanulói jogviszonyával ill. fegyelmi vétségével kapcsolatban, erről értesíti a növendéket, a szülőt, esetlegesen a kollégiumot.
  3. 30 igazolatlan óra esetén a növendék tanulói jogviszonya automatikusan megszűnik.

 

 

 1. A tanulmányi munka értékelése

 

 1. A növendék tanulmányi eredményeit öt fokozatú (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) minősítéssel félévenként értékelik a szaktanárok.

 

 1. Elégtelen minősítés esetén a növendéket megilleti a javítás lehetősége - kivéve a szakképzés főtárgyát, a színészmesterséget -, amelynek módját a szaktanárral egyezteti. A tárgyakból egy alkalommal tehető javító vizsga.

 

 1. A színészmesterség tárgyból elért elégtelen, illetve félévi eredmény esetén a növendék tanulói jogviszonya megszűnik.

 

 

VII. A DÖK tagok, osztálytitkárok feladatai

 

 1. A titkárságtól kapott információkról tájékoztatja a növendékeket.

 

 1. Előkészíti a szaktanár számára a megbeszélt segédeszközöket, gondoskodik óra után az eszközök visszaszolgáltatásáról.

 

 1. Minden óra, foglalkozás során – a szaktanárral történt egyeztetés alapján - vezeti a hiányzókat.

 

 1. Amennyiben az órakezdés időpontját követő 10 percig nem érkezik meg a szaktanár, jelzi ezt a titkárságnak.

 

 1. Gondoskodik – az utolsó órát tartó pedagógussal együtt - a tanterem tisztaságáról, és rendjéről, az épület zárásáról.

 

 

A Házirendet az aláíró felek évente felülvizsgálják, szükség szerint módosítják.

Soron kívüli módosítást a DÖK valamint a tantestület kezdeményezhet.

 

A fenti Házirendet az iskolavezetés és a DÖK megvitatta, elfogadta.

 

 

Budapest, 2014. szeptember 1.

 

 

 

 

                                                        

 

 


Videó ajánló

Képajánló

 • NTP-FTH-15-0078 pályázat megvalósítása_9

Támogatóink